Tel. 084-7693311

ท่าบริหารสำหรับข้อเข่าเสื่อม

ก่อนทําการออกกําลังกาย ควรทําการยืดเนื้อเยื่อรอบๆข้อเข่าเพื่อลดการกดและการติดขัดบริเวณข้อเข่าและเพื่อเป็นการปรับสภาพกล้ามเนื้อให้พร้อมที่จะทําการออกกําลังกาย โดยการยืดเนื้อเยื่อรอบๆข้อเข่าควรทําหลังจากมีการประคบด้วยความร้อน เนื่องจากความร้อนจะทําให้เนื้อเยื่อมีความยืดหยุ่นมากขึ้น […]

Read More… from ท่าบริหารสำหรับข้อเข่าเสื่อม