Tel. 084-7693311

กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2564

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 กายภาพบำบัดที่บ้าน ProRehab ได้จัดกิจกรรมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อหัวข้อ “Sharing covic-19 experiences” เป็นการเล่าประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้ ในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลังจากเป็นโควิด เพื่อนำไปปรับใช้ในการฝึกผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด […]

Read More… from กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2564

กิจกรรมสัมนาประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 กายภาพบำบัดที่บ้าน ProRehab ได้จัดกิจกรรมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Clinical Experience Sharing: Positioning โดย กภ.วิมลรัตน์ จารุเมธิตานนท์ เพื่อให้บุคลากรของโปรรีแฮบได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วย และสามารถแนะนำเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ที่ช่วยในเรื่องการจัดท่าทาง ทั้งท่านั่ง และท่านอน เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน และการบาดเจ็บ […]

Read More… from กิจกรรมสัมนาประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

กิจกรรมสัมนาประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 กายภาพบำบัดที่บ้าน ProRehab ได้จัดกิจกรรมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Managing gait and balance in stroke patients โดย ผศ.ดร.กภ.ทิพวัลย์ มีแต้ม เพื่อให้บุคลากรของโปรรีแฮบได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ในการฝึกการทรงตัว และการเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกต่อไป […]

Read More… from กิจกรรมสัมนาประจำปี 2563 ครั้งที่ 1