Tel. 084-7693311

คุณรู้หรือไม่ การออกกำลังกายดีต่อภาวะสมองผู้สูงอายุอย่างไร ?

โดยทั่วไปการท างานของสมองจะท างานน้อยลงอันเนื่องมาจากเซลล์ สมองที่ลดจ านวนลงและสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะ ความจ าเสื่อม (Dementia) และกระบวนการรับรู้บกพร่อง (cognitive impairment) ปัจจุบันมีงานวิจัยรายงานถึงผลของการออกก าลังกายหรือการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ เช่น การวิ่ง การเดิน การท างานบ้าน อาจจะช่วยป้องกันและชลอการเกิดภาวะความจ าเสื่อมและกระบวนการรับรู้บกพร่องได้ อีกทั้งยังเป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยลดภาวะเสี่ยงล้มในผู้สูงอายุและลดอัตราเสี่ยงตายในกลุ่มคนที่ป่วยเป็น
โรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคกระดูกพรุน โรคมะเร็ง โรคความดันสูง […]

Read More… from คุณรู้หรือไม่ การออกกำลังกายดีต่อภาวะสมองผู้สูงอายุอย่างไร ?

กายภาพบำบัดมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกระยะแรกอย่างไร ?

โดยทั่วไป สมองคนเรามีเซลล์ประสาทอยู่หลายสิบล้านพันเซลล์และมีการจัดเรียงตัวอย่างเป็น
ระบบ อีกทั้งยังทำงานได้อย่างเป็นระเบียบ การทำงานของอวัยวะต่างๆ รวมถึงกล้ามเนื้อที่ใช้ในการ
เคลื่อนไหวนั้น มีวงจรการทำงานที่ผ่านการติดต่อเชื่อมโยงทั้งเข้าและออกต่อเซลล์ประสาททั้งสิ้น ดั้งนั้น
เมื่อเซลล์ประสาทได้รับอันตรายจากภาวะใดก็ตาม เช่น ภาวะการขาดออกซิเจน (hypoxia) ภาวะการขาด
เลือดไปเลี้ยง (Ischemia) ภาวะเหล่านี้ก็ย่อมเป็นสาเหตุทำให้การทำงานของระบบประสาทเปลี่ยนแปลงหรือ
หยุดทำงาน ดังจะเห็นได้ชัดเจนในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ที่มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขน ขา อาจรวมถึง
การรับความรู้สึกที่ผิดปกติไป อย่างไรก็ตาม ภายหลังอาการบาดเจ็บของเซลล์ประสาทที่ได้รับอันตราย การ
ฟื้นตัวของเซลล์ประสาทที่ได้รับการบาดเจ็บบางส่วนก็จะเริ่มขึ้น […]

Read More… from กายภาพบำบัดมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกระยะแรกอย่างไร ?

ภาวะเสี่ยงกระดูกหักในผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน

ภาวะเสี่ยงกระดูกหักในผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน
โรคกระดูกพรุนเป็นภาวะที่มวลกระดูกลดลงและโครงสร้างการเรียงตัวภายในของกระดูกมีการเปลี่ยนแปลง
และเสื่อมไป ซึ่งจะท าให้กระดูกเปราะบางและเสี่ยงต่อการเกิด
กระดูกหัก บุคคลที่เสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุน […]

Read More… from ภาวะเสี่ยงกระดูกหักในผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน

การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ ถือเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งความชราหรือความแก่นั้นเป็นขบวนการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่างๆ ในร่างกายที่เกิดขึ้นตามวัย โดยธรรมชาติของมนุษย์นับตั้งแต่เริ่มอยู่ในครรภ์ ทารก วัยเด็ก จนถึง วัยผู้ใหญ่ ในช่วงเวลาเหล่านี้เซลล์จะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบของการเสริมสร้าง ท าให้มี เจริญเติบโต แต่เมื่อพ้นวัยผู้ใหญ่แล้ว เซลล์จะมีการเสื่อมสลายมากกว่าการเสริมสร้าง ท าให้สมรรถภาพและ ประสิทธิภาพการท างานของอวัยวะต่างๆลดลง โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
[…]

Read More… from การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ

ท่าบริหารสำหรับข้อเข่าเสื่อม

ก่อนทําการออกกําลังกาย ควรทําการยืดเนื้อเยื่อรอบๆข้อเข่าเพื่อลดการกดและการติดขัดบริเวณข้อเข่าและเพื่อเป็นการปรับสภาพกล้ามเนื้อให้พร้อมที่จะทําการออกกําลังกาย โดยการยืดเนื้อเยื่อรอบๆข้อเข่าควรทําหลังจากมีการประคบด้วยความร้อน เนื่องจากความร้อนจะทําให้เนื้อเยื่อมีความยืดหยุ่นมากขึ้น […]

Read More… from ท่าบริหารสำหรับข้อเข่าเสื่อม