Tel. 084-7693311

กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2564

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 กายภาพบำบัดที่บ้าน ProRehab ได้จัดกิจกรรมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อหัวข้อ “Sharing covic-19 experiences” เป็นการเล่าประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้ ในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลังจากเป็นโควิด เพื่อนำไปปรับใช้ในการฝึกผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด […]

Read More… from กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2564

กิจกรรมสัมนาประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 กายภาพบำบัดที่บ้าน ProRehab ได้จัดกิจกรรมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Clinical Experience Sharing: Positioning โดย กภ.วิมลรัตน์ จารุเมธิตานนท์ เพื่อให้บุคลากรของโปรรีแฮบได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วย และสามารถแนะนำเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ที่ช่วยในเรื่องการจัดท่าทาง ทั้งท่านั่ง และท่านอน เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน และการบาดเจ็บ […]

Read More… from กิจกรรมสัมนาประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

กิจกรรมสัมนาประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 กายภาพบำบัดที่บ้าน ProRehab ได้จัดกิจกรรมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Managing gait and balance in stroke patients โดย ผศ.ดร.กภ.ทิพวัลย์ มีแต้ม เพื่อให้บุคลากรของโปรรีแฮบได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ในการฝึกการทรงตัว และการเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกต่อไป […]

Read More… from กิจกรรมสัมนาประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

คุณรู้หรือไม่ การออกกำลังกายดีต่อภาวะสมองผู้สูงอายุอย่างไร ?

โดยทั่วไปการท างานของสมองจะท างานน้อยลงอันเนื่องมาจากเซลล์ สมองที่ลดจ านวนลงและสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะ ความจ าเสื่อม (Dementia) และกระบวนการรับรู้บกพร่อง (cognitive impairment) ปัจจุบันมีงานวิจัยรายงานถึงผลของการออกก าลังกายหรือการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ เช่น การวิ่ง การเดิน การท างานบ้าน อาจจะช่วยป้องกันและชลอการเกิดภาวะความจ าเสื่อมและกระบวนการรับรู้บกพร่องได้ อีกทั้งยังเป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยลดภาวะเสี่ยงล้มในผู้สูงอายุและลดอัตราเสี่ยงตายในกลุ่มคนที่ป่วยเป็น
โรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคกระดูกพรุน โรคมะเร็ง โรคความดันสูง […]

Read More… from คุณรู้หรือไม่ การออกกำลังกายดีต่อภาวะสมองผู้สูงอายุอย่างไร ?

กายภาพบำบัดมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกระยะแรกอย่างไร ?

โดยทั่วไป สมองคนเรามีเซลล์ประสาทอยู่หลายสิบล้านพันเซลล์และมีการจัดเรียงตัวอย่างเป็น
ระบบ อีกทั้งยังทำงานได้อย่างเป็นระเบียบ การทำงานของอวัยวะต่างๆ รวมถึงกล้ามเนื้อที่ใช้ในการ
เคลื่อนไหวนั้น มีวงจรการทำงานที่ผ่านการติดต่อเชื่อมโยงทั้งเข้าและออกต่อเซลล์ประสาททั้งสิ้น ดั้งนั้น
เมื่อเซลล์ประสาทได้รับอันตรายจากภาวะใดก็ตาม เช่น ภาวะการขาดออกซิเจน (hypoxia) ภาวะการขาด
เลือดไปเลี้ยง (Ischemia) ภาวะเหล่านี้ก็ย่อมเป็นสาเหตุทำให้การทำงานของระบบประสาทเปลี่ยนแปลงหรือ
หยุดทำงาน ดังจะเห็นได้ชัดเจนในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ที่มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขน ขา อาจรวมถึง
การรับความรู้สึกที่ผิดปกติไป อย่างไรก็ตาม ภายหลังอาการบาดเจ็บของเซลล์ประสาทที่ได้รับอันตราย การ
ฟื้นตัวของเซลล์ประสาทที่ได้รับการบาดเจ็บบางส่วนก็จะเริ่มขึ้น […]

Read More… from กายภาพบำบัดมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกระยะแรกอย่างไร ?

ภาวะเสี่ยงกระดูกหักในผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน

ภาวะเสี่ยงกระดูกหักในผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน
โรคกระดูกพรุนเป็นภาวะที่มวลกระดูกลดลงและโครงสร้างการเรียงตัวภายในของกระดูกมีการเปลี่ยนแปลง
และเสื่อมไป ซึ่งจะท าให้กระดูกเปราะบางและเสี่ยงต่อการเกิด
กระดูกหัก บุคคลที่เสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุน […]

Read More… from ภาวะเสี่ยงกระดูกหักในผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุน

การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ ถือเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งความชราหรือความแก่นั้นเป็นขบวนการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่างๆ ในร่างกายที่เกิดขึ้นตามวัย โดยธรรมชาติของมนุษย์นับตั้งแต่เริ่มอยู่ในครรภ์ ทารก วัยเด็ก จนถึง วัยผู้ใหญ่ ในช่วงเวลาเหล่านี้เซลล์จะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบของการเสริมสร้าง ท าให้มี เจริญเติบโต แต่เมื่อพ้นวัยผู้ใหญ่แล้ว เซลล์จะมีการเสื่อมสลายมากกว่าการเสริมสร้าง ท าให้สมรรถภาพและ ประสิทธิภาพการท างานของอวัยวะต่างๆลดลง โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
[…]

Read More… from การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ

ท่าบริหารสำหรับข้อเข่าเสื่อม

ก่อนทําการออกกําลังกาย ควรทําการยืดเนื้อเยื่อรอบๆข้อเข่าเพื่อลดการกดและการติดขัดบริเวณข้อเข่าและเพื่อเป็นการปรับสภาพกล้ามเนื้อให้พร้อมที่จะทําการออกกําลังกาย โดยการยืดเนื้อเยื่อรอบๆข้อเข่าควรทําหลังจากมีการประคบด้วยความร้อน เนื่องจากความร้อนจะทําให้เนื้อเยื่อมีความยืดหยุ่นมากขึ้น […]

Read More… from ท่าบริหารสำหรับข้อเข่าเสื่อม