Tel. 084-7693311

กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2564

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

กายภาพบำบัดที่บ้าน ProRehab ได้จัดกิจกรรมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อหัวข้อ “Sharing covic-19 experiences” เป็นการเล่าประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้ ในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลังจากเป็นโควิด เพื่อนำไปปรับใช้ในการฝึกผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *