Tel. 084-7693311

กิจกรรมสัมนาประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563
กายภาพบำบัดที่บ้าน ProRehab ได้จัดกิจกรรมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Managing gait and balance in stroke patients
โดย ผศ.ดร.กภ.ทิพวัลย์ มีแต้ม เพื่อให้บุคลากรของโปรรีแฮบได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ในการฝึกการทรงตัว และการเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *