บัณฑิต ทัพปัญญา

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกิจกรรมบำบัด กบ.291)

ปริญญาตรี กิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เริ่มปฏิบัติงานทางกิจกรรมบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548