ดร.กภ. คมศักดิ์ สินสุรินทร์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.3039)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
ปริญญาโท กายภาพบำบัด  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

กภ. มารุต ว่องประเสริฐการ

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.3062)
ปริญญาตรี กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน)
ปริญญาโท กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

ดร.กภ. จตุพร สุทธิวงษ์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.2336)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน)
ปริญญาโท กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544

กภ. สถาพร ทองจุนเจือ

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.2342)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด
ปริญญาโท กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545

กภ. หนึ่งนุช เจือเจริญ

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.1602)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ปริญญาโท กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544

กภ. ธีรพัฒน์ ลัดดาวงศ์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.6256)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ปริญญาโท กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554

กภ. สิริพงศ์ กุลสุขรังสรรค์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.6851)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556

กภ. นริศพงศ์ ชำนาญ

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.3051)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

กภ. ธีรยา อุปชิต

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.5611)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ปริญญาโท กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

กภ. จุลจำรัส มหาวัจน์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.1598)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544

ผศ.ดร. ทิพวัลย์ มีแต้ม

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.3048)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด
ปริญญาโท กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

กภ. ณัจธญา เลี่ยวปัญญา

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.2318)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด
ปริญญาโท กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545

กภ. จิราภรณ์ กันทา

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.3044)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

กภ. จักรกฤษณ์ เจริญถาวรพาณิช

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.3042)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

กภ. อังคณา คำปันทิพย์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.7822)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ปริญญาโท กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด แขนงวิชากายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557

กภ. วิชาญ เลิศศักดิ์วิมาน

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.8464)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

กภ. ฐิติมา อิ่มจิตต์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.3356)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ2)
ปริญญาโท กายภาพบำบัด สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย ม.มหิดล

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

กภ.ภมร กมลเสถียรรัตน์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.1249)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539

กภ. วิมลรัตน์ จารุเมธิตานนท์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.3071)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด
ปริญญาโท กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

กภ. รัชดาภา นราเกตุ

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.3842)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551

กภ. ศรายุทธ เสริมศักดาพงศ์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.8242)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

ดร.กภ. เจนจิรา อัสพันธ์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.3174)


ปริญญาเอก กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท สรีรวิทยาการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

กภ.ศกุนต์ ชื่นศรีวิโรจน์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.9458)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

กภ.ชโลทร ชัยศิริ

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.7042)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556

 

กภ.ศวิกร เอกพันธ์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด  ก.8243)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลับมหิดล

เริ่มปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557

ดูแลนักกีฬา แบดมินตันทีมชาติไทย ปี พ.ศ. 2559-2560, 2561-2563

ดูแลนักกีฬา ยิงเป้าบินทีมชาติไทย ตั้งแตปี พ.ศ. 2560- ปัจจุบัน