กายภาพบำบัดจะทำการประเมินและรักษาผู้ป่วย นอกจากนั้น ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยจะได้รับความรู้เพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยทำให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินและรักษาในแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ในการประเมินครั้งแรก

นักกายภาพบำบัดจะทำการปรึกษาและ ตกลงร่วมกับผู้ป่วยหรือญาติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ในการรักษา ทั้งในเรื่องของ ความถี่ของการรักษา ระยะเวลาในการรักษา เป้าหมายของการรักษา และคาดการณ์ความสามารถของผู้ป่วยในอนาคต วิธีการรักษาทางกายภาพบำบัดที่หลากหลายจะถูกใช้เพื่อการรักษาที่บ้านของผู้ป่วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ป่วยด้วยความปลอดภัย นอกจากนี้ ผู้ป่วยจะถูกประเมินความความสามารถ เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการรักษา ทั้งนี้เราจะปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละราย

กายภาพบำบัดสามารถช่วยรักษาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น

  • ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการล้ม
  • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือสมอง (อัมพาตครึ่งซีก)
  • ผู้ป่วยทางระบบประสาทที่ต้องได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด
  • ผู้ป่วยพาร์กินสัน
  • ผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บทางออโธปิดิกส์และจากการเล่นกีฬา
  • ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดที่ต้องได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด
  • ผู้สูงอายุที่เสี่ยงจากโรคภัยอื่นๆ เช่น ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัว มีปัญหาปวดข้อจากข้อเสื่อม