ดร.กภ. คมศักดิ์ สินสุรินทร์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.3039)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
ปริญญาโท กายภาพบำบัด  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 15 ปี

กภ. มารุต ว่องประเสริฐการ

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.3062)
ปริญญาตรี กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน)
ปริญญาโท กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 15 ปี

ดร.กภ. จตุพร สุทธิวงษ์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.2336)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน)
ปริญญาโท กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 18 ปี

กภ. สถาพร ทองจุนเจือ

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.2342)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด
ปริญญาโท กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 17 ปี

กภ. หนึ่งนุช เจือเจริญ

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.1602)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ปริญญาโท กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 18 ปี

กภ. ธีรพัฒน์ ลัดดาวงศ์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.6256)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ปริญญาโท กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 8 ปี

กภ. สิริพงศ์ กุลสุขรังสรรค์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.6851)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 6 ปี

กภ. นริศพงศ์ ชำนาญ

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.3051)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 15 ปี

กภ. ธีรยา อุปชิต

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.5611)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ปริญญาโท กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 9 ปี

กภ. จุลจำรัส มหาวัจน์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.1598)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 18 ปี

ผศ.ดร. ทิพวัลย์ มีแต้ม

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.3048)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด
ปริญญาโท กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 15 ปี

กภ. ณัจธญา เลี่ยวปัญญา

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.2318)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด
ปริญญาโท กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 17 ปี

กภ. จิราภรณ์ กันทา

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.3044)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 15 ปี

กภ. จักรกฤษณ์ เจริญถาวรพาณิช

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.3042)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 15 ปี

กภ. อังคณา คำปันทิพย์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.7822)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ปริญญาโท กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด แขนงวิชากายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 5 ปี

กภ. วิชาญ เลิศศักดิ์วิมาน

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.8464)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 4 ปี

กภ. ฐิติมา อิ่มจิตต์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.3356)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ2)
ปริญญาโท กายภาพบำบัด สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย ม.มหิดล

มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัดมากว่า 14 ปี

กภ.ภมร กมลเสถียรรัตน์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.1249)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 20 ปี

กภ. วิมลรัตน์ จารุเมธิตานนท์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.3071)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด
ปริญญาโท กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 15 ปี

กภ. รัชดาภา นราเกตุ

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.3842)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 11 ปี

กภ. ศรายุทธ เสริมศักดาพงศ์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.8242)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 4 ปี

ดร.กภ. เจนจิรา อัสพันธ์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.3174)


ปริญญาเอก กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท สรีรวิทยาการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี กายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ

มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 15 ปี

กภ.ศกุนต์ ชื่นศรีวิโรจน์

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.9458)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 4 ปี

กภ.ชโลทร ชัยศิริ

(เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ก.7042)

ปริญญาตรี กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มีประสบการณ์ในการรักษาทางกายภาพบำบัด มากว่า 6 ปี